فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

صرف نظر از تفاوت های اخلاقی و اعتقادی که والدین با یکدیگر دارند، گاهی مسائل خانوادگی مثل مشکلات با همسر یا خانواده ها به طورغیرمستقیم وارد شیوههای تربیتی میشود. در این خانواده ها والدین بیشتر از هم در زمینه تربیت کودک ایراد می گیرند نقش والدین در تربیت فرزندان و نحوه آموزش های یکدیگر را زیر سوال می برند. «فقه تربیتی» با هدف تعیین احکام شرعی رفتارهای اختیاری مکلفان در عرصه تعلیم و تربیت، در تلاش است تا با استفاده از روششناسی اجتهادی و استنباطی، به این هدف دست یابد و علاوه بر گردآوری گزارههای مرتبط به حوزه تربیت در فقه موجود، با نگاهی تخصصی، مسائل و پرسشهای نوین تربیتی را از نظر شرعی بررسی کند. همچنان که توجه به استفاده حداقلی از این پاسخ در عرصه عدالت کیفری اطفال، خود در بستر پیشگیری رشدمدار معنا و مفهوم مییابد و مطالب ارائهشده بههیچعنوان در مقام توصیه قضات به صدور احکام سالب آزادی نیست؛ بلکه صرفاً بیانگر قابلیتهای نهاد موردبحث در اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار است. ۴. تشویق سبب میشود کودکان با نظری خوب و خوشبینانه، به پدر و مادر و دیگر اطرافیان بنگرند، و آنها را دوست و همدم و یار صمیمی خود تلّقی کنند، این ویژگی بهنوبه خود ثمرات بسیاری را در برخواهد داشت.

به بیانی دیگر، اگر پیشگیری رشدمدار به دنبال مداخله در فرایند شخصیت کودکان و نوجوانان است، تا از این گذر مانع ارتکاب جرایم مجدد توسط آنان شود؛ بدیهی است در این راستا باید توجهی ویژه به تقویت مذهب در مددجویان معطوف شود. اشکالی ندارد اگر بچه ها هر چیزی را که در بشقابشان است نخورند. برخی فرزندان میخواهند خواستههای خود را به هر قیمتی تأمین کنند، هرچند به قیمت مخالفت با دستورات دینی و حرامخواری پدر باشد. با یک دهاتی روبه رو شد. در آن روز هر یک از آنان را کاری است که او را به خود مشغول میدارد. همین فرزندی که بهخاطر او به هر راه حلال و حرامی رفتید و دین و دنیای خود را فدای او کردید، در روز قیامت از شما فرار میکند. نمیتوانید توقع داشته باشید که اولادتان هر کاری را که شما میگویید، طبق میلتان انجام دهد، چون شما به عنوان والدینش اینطور گفتهاید.

اگر شاغل هستید، احساس گناه نکنید؛ با وجود مشغلههای فراوانتان باز هم کارهای کوچکی هست که میتوانید در وقت کم در خانه بودن برای فرزندتان انجام دهید، مثلاً میتوانید برایش پاپ کورن درست کنید، با او بازی کنید یا با هم به خرید و پاساژگردی بروید ـ مطمئن باشید که فرزندتان این ساعتهای خوش را فراموش نخواهد کرد. از میان همسران و فرزندانتان، برخی دشمن شما هستند؛ پس از ایشان بر حذر باشید. وقتی هم از دست بروند، غم و غصه عالم بر قلب انسان مینشیند. مهمترین نکته در مسئله تربیت کودک، هماهنگی والدین و مشورت آنها با هم برای تربیت یکسان است. امور بسیار دیگری در زندگی وجود دارد که انسان باید به آنها نیز رسیدگی کند. انسان آنقدر محو فرزندان و خانه و زندگی میشود که حتی حاضر نیست به مهمترین وظایف دینی خود عمل کند. این تعبیر نشاندهندۀ اوج محبت انسان به فرزندانش است. محبت به فرزندان به این معنا نیست که با هر قیمتی و از هر وسیلهای و از هر راهی به نیازهای آنها رسیدگی شود. پیامبر فرمودند که فرزند خود را به چند چیز تربیت کنید: به پیامبر و خاندان او محبت کنند و قرآن بخوانند.

نه بهکلی از تربیت فرزند خود غافل باشیم و نه اینکه عمدۀ همّ و غمّ و فکر و آسایش ما فدای فرزند شود. اینکه خواستههای فرزندان خود را با هر وسیلهای تهیه کنیم یا بهعکس، آنقدر برای خود اشتغالات ایجاد کرده باشیم که از تربیت فرزند خود غافل شویم، هر دو موجب شکست در آزمایش الهی است. اینها این را تعمیم داده اند به مادر و برای مادر مسئولیت درست کرده اند. را سبب شده که پیامدهای حاصل از این مشکلات و عوامل به عنوان بخش عمدهای از معضلات، مدارس ما را درگیر مسائل پیچیده رفتاری و تربیتی میکند … شما فریاد بزن: «پسرم، من به خاطر شما این همه بلا و مصیبت را به جان خریدم و این همه در معرض گناهان و محرّمات قرار گرفتم، به فریاد من برس». درباره این که در دنیای بزرگتر چگونه با دیگران کنار بیایند. زیرا ذهن و دل خالی جوانان، در این هنگام بسان استخر پاکیزه و تمیزی است که تازه ساخته شده است و با آب پاکیزه پر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید